Vinterpaketet – Allt du behöver

725.00kr

Vi har satt ihop ett paketpris med produkter som passar bra till vintersäsongen.
Paketet innehåller nedan produkter och ger dig en rabatt om ca 10% på ordinarie pris.

Karma – Quick Coat
Drive Clean – Shampoo
Purple Rain – Wheel Cleaner
Tar Remover – Degreaser (kallavfettning)
TFR Pro – Alkaline Degreaser

Frakt – 29kr

I lager

Artikelnr: GM004 Kategori:

Beskrivning

Drive Clean – Shampoo


FARA
Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Innehåller: SULPHONIC ACIDS, C14-17-SEC-ALKANE, SODIUM SALT; MACKAM CAB818; SUFONIC ACIDS C14-16-ALKANE HYDROXYL AND C14-16-ALKENE, SODIUM SALTS; DODECYLBENZENESULPHONIC ACID, COMPOUND WITH 2,2′,2”- NITRILOTRIETHANOL (1:1); AMIDES, C8 – 18 (EVEN NUMBERED) AND C18-UNSATD, N,N-BIS(HYDROXETHYL)

Purple Rain – Wheel Cleaner


FARA
Skadlig vid förtäring. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomlig för barn. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Innehåller: SODIUM THIOGLYCOLATE; SECONDARY ALKANE SODIUM SALT; C14/C16 OLEFIN SULPHONATE SODIUM SALT; ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLATED (1-2.5 EO), SULFATES, SODIUM SALTS

Tar Remover – Degreaser (kallavfettning)


FARA
Innehåller: N-paraffiner. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/ behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.
Innehåller: N-PARAFFINER; DIPROPENGLYKOLMETYLETER

TFR Pro – Alkaline Degreaser


FARA
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Förvaras oåtkomlig för barn. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Innehåller: COCAMIDOPROPYL BETAINE; NATRIUMHYDROXID; KAUSTIKSODA; TETRASODIUM ETHYLENE DIAMINE TETRAACETATE

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”Vinterpaketet – Allt du behöver”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *
Tillbehör